#BAJAJ-AUTO, #APOLLOTYRE, #MRF, #AMARAJABAT our picks in this space also blasting 😍🤑🔥🚀