Paytm : buy above 746
Tgt .; 753, 757 761
Sl : 737